Villkor för medarbetarlån

1. Parter

Kreditgivare är Wästgöta Finans AB (556887-5404), nedan kallat Wästgöta Finans. Låntagare är den tillsvidareanställde medarbetare inom Jula Koncernen som ansökt och beviljats kredit. Låntagaren förbinder sig att följa dessa bestämmelser/villkor genom att underteckna avtalet i enlighet med punkt 4. Vid låntagares upphörande av tillsvidareanställning inom Jula Koncernen så kommer de räntevillkor som anges i Kreditavtalet att justeras till de av Wästgöta Finans AB vid var tid normalt för icke tillsvidareanställda medarbetare tillämpade räntevillkor för blancolån till konsument. Detta kan innebära en höjning av aktuell ränta efter att tillsvidareanställning upphört.

2. Betalning

Betalning ska ske till av Wästgöta Finans anvisat postgiro/bankgirokonto. Återbetalningsbeloppet består av en amorteringsdel, en avgiftsdel och en räntedel. Till återbetalningsbeloppet tillkommer en avgift för låneskydd fr o m den fjärde månaden efter återbetalningstidens påbörjande i de fall huvudlåntagare tecknat och beviljats sådant låneskydd. Betalning ska ske månadsvis och vara Wästgöta Finans tillhanda senast den sista bankdagen i månaden. Gjorda återbetalningar avräknas efter Wästgöta Finans val med begränsningar som följer av 31 § Konsumentkreditlagen (2010:1846). Månadsavin debiteras låntagaren via autogiro, e-faktura, e-post, eller motsvarande elektronisk kommunikationsväg eller via brev. Om Wästgöta Finans inte på något sätt fått meddelande om att låneavin inte har kunnat nå låntagaren, förutsätts det att den har nått låntagaren. Wästgöta Finans har rätt att erbjuda låntagaren betalningsfria månader. Vid betalningsfri månad debiteras lånet ränta och eventuella avgifter enligt ordinarie villkor. Beviljas betalningsfri månad förhöjs den månatliga amorteringen eller förlängs återbetalningstiden. Återbetalningstiden för lånet kan i sådant fall komma att bli längre än ursprunglig avtalad löptid. Återbetalningstiden och betalplanen framgår av låneavtalet och på låntagarens kontouppgifter på ”Mina sidor” på webben, www.wastgotafinans.se.

3. Annuitet

Lånet är ett s.k. annuitetslån utan säkerhet och som löper med rörlig ränta. Låntagaren betalar lånebeloppet jämte ränta därpå i lika annuiteter på angivna förfallodagar under lånets löptid, till dess lånet blivit till fullo betald. Vid förändring av ränteläget eller vid låntagarens beviljade av betalningsfri månad har Wästgöta Finans rätt att antingen förändra storleken på kommande annuiteter eller att förändra återbetalningstiden på lånet. Återbetalningstiden och storleken på kommande annuiteter för lånet kan också komma att öka p.g.a. att ränta från utbetalningsdagen till första ränteperioden i lånets annuitet läggs till skulden. Återbetalningstiden och storleken på kommande annuiteter för lånet kan också komma att öka p.g.a påminnelseavgifter, förseningsavgifter, dröjsmålsräntor eller annan avgift.

4. Ansökan

Ansökan och kreditupplysning

Låntagaren ansöker om lånet på det sätt som anvisat för och hos det arbetsställe inom Julakoncernen som låntagaren är tillsvidareanställd inom. Den som ansöker måste ha fyllt 18 år, ha ett svenskt personnummer, vara tillsvidareanställde medarbetare inom Jula Koncernen och vara folkbokförd i Sverige. Låntagaren får inte ha några betalningsanmärkningar eller skulder hos Kronofogden.
Den som undertecknar ansökan tillåter att ytterligare upplysningar inhämtas för behandling av ansökan (kreditupplysningar och annan relevant information såsom låntagares bankuppgifter). Låntagaren godkänner genom sin ansökan de villkor och förhållanden som framgår av avtalsvillkoren. Wästgöta Finans kan avslå ansökan bland annat mot bakgrund av genomförd kreditupplysning.

Legitimationskontroll

Genom att legitimera sig elektroniskt med antingen BankID eller med elegitimation bekräftar låntagaren att de upplysningarna som angetts i ansökan är korrekta. Wästgöta Finans har rätt att kontrollera riktigheten i upplysningarna i ansökan.
Innan lånet mottas ska låntagaren signera avtalet elektroniskt med antingen BankID eller med e-legitimation.

5. Ränta

Wästgöta Finans har rätt att höja räntesatsen för lånet. Räntesatsen för kredit får höjas endast i den utsträckning det motiveras av kreditpolitiska beslut, ändrade upplåningskostnader för Wästgöta Finans, eller andra kostnadsförändringar som Wästgöta Finans inte kunde förutse när krediten lämnades eller vid låntagares upphörande av tillsvidareanställning inom Jula Koncernen. Wästgöta Finans äger även rätt att ändra räntesatsen för det fall att referensräntan ändras.
Wästgöta Finans underrättar låntagaren genom information på låntagarens ”Mina sidor” om ändrad räntesats innan ändringen träder i kraft. I informationen till låntagaren ska följande framgå: skäl, omfattning och tidpunkt för genomförandet av ändringen. Informationen ska också innehålla upplysningar om ny effektiv och nominell ränta och andra kostnader som ska belastas låntagaren. Informationen om ränteändring är varaktigt tillgängligt för låntagaren. Omfånget av ändringar som nämns ovan ska ha rimligt samband med de förhållanden som ligger till grund för ändringen. Information om ändringar av räntesats och kostnader meddelas på låntagarens ”Mina sidor”.

6. Dröjsmålsränta, förseningsavgifter och påminnelseavgifter

Om betalning av kapital, ränta eller avgifter inte sker i tid, är ofullständig eller uteblir, är låntagaren skyldig att betala en vid var tid gällande särskild dröjsmålsränta på det förfallna beloppet till dess att full betalning sker. På belopp som inte förfallit fortsätter den ordinarie räntan att löpa. Jämte dröjsmålsräntan enligt ovan utgår förseningsavgift samt påminnelseavgift med
belopp som Wästgöta Finans vid var tid tillämpar.
För information om hur avgifter och räntor påverkar lånet, se punkt 3.
Dröjsmålsräntan är beräknad efter den för lånet gällande räntesatsen med ett tillägg av fem procentenheter på det till betalning förfallna beloppet till dess full betalning sker.

7. Avgifter och kostnader

Låntagaren är skyldig att utöver ränta betala särskilda avgifter till Wästgöta Finans, som ersättning för de kostnader Wästgöta Finans har för lånet. De särskilda avgifter låntagaren ska betala till Wästgöta Finans finns angivna på låneavtalet. Sådan avgift ska betalas när den åtgärd avgiften avser blivit utförd. Wästgöta Finans äger när som helst under kredittiden rätt att besluta om höjning av särskild avgift, i den mån Wästgöta Finans kostnader ökat för den åtgärd avgiften avser att täcka. Låntagaren är även skyldig att till Wästgöta Finans betala andra avgifter än sådana som förorsakas av Wästgöta Finans kostnader för lånet som sådan. Sådana avgifter utgår med belopp och enligt de grunder Wästgöta Finans i övrigt vid var tid allmänt tillämpar och utgörs exempelvis av påminnelse, försenings-, adressöknings-, omskrivnings-, bevaknings- och utredningsavgifter eller annan avgift. Wästgöta Finans äger rätt att när som helst under kredittiden besluta om ändring av sådana avgifter. Wästgöta Finans ska lämna meddelande om ändrade avgifter antingen genom ett särskilt meddelande till låntagaren via ”Mina sidor” eller på annat sätt.
Vid försenad betalning är förseningsavgiften f.n. 190 kronor, samt tillkommande lagstadgade påminnelse- och inkassoavgifter, f.n. 60 kr resp. 180 kr. Försenade, bristande eller uteblivna betalningar kan innebära allvarliga konsekvenser för låntagaren och påverka bl.a. kreditvärdighet, nya uttag mm. Överlämnas lånet för indrivning till Kronofogdemyndigheten eller inkasso tillkommer ytterligare lagstadgade avgifter.

8. Lösen av kredit i förtid

Låntagaren har rätt att när som helst, helt eller delvis, utan avgift därav lösa lånet i förtid. Låntagaren bör underrätta kreditgivaren om sådan en skall ske, för att underlätta hanteringen av lösen.

9. Wästgöta Finans rätt att säga upp lånet till betalning i förtid

Wästgöta Finans har rätt att säga upp hela lånet till betalning vid tidpunkt som Wästgöta Finans bestämmer om någon av följande omständigheter föreligger:

a. Låntagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger tio procent av lånefordran (summan av lånebeloppet, räntekostnaderna och andra avgifter och kostnader som låntagaren ska betala för lånet).

b. Låntagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger fem procent av kreditfordringen och dröjsmålet avser två eller fler poster som förfallit vid olika tidpunkter.

c. Låntagaren är på annat sätt i väsentligt dröjsmål med betalningen.

d. Det står klart att låntagaren genom att avvika, skaffa undan egendom eller förfara på annat sätt undandrar sig att betala sin skuld.

Vill Wästgöta Finans få betalt i förtid enligt punkterna a-c gäller en uppsägningstid av minst fyra veckor räknat från den tidpunkt då Wästgöta Finans sänder ett meddelande om uppsägningen till Kontohavare eller uppsägningen på annat sätt kommer Kontohavare tillhanda.
Vill Wästgöta Finans få betalt i förtid enligt punkten d gäller ingen uppsägningstid utan skulden förfaller till betalning vid anfordran, om inte Wästgöta Finans särskilt medger annat. Har Wästgöta Finans krävt betalning i förtid enligt punkterna a-c ovan, är låntagaren ändå inte skyldig att betala i förtid, om han före utgången av uppsägningstiden betalar vad som förfallit
jämte dröjsmålsränta.
Har låntagaren tidigare med stöd av bestämmelserna i föregående stycke befriats från skyldigheten att betala skulden i förtid, gäller inte bestämmelsen i det stycket. Om lånet betalas i förtid enligt ovan ska låntagaren betala överenskommen ränta och andra kostnader för lånet för tiden fram till förtidsbetalningen, men inte för tiden därefter.

10. Meddelanden

Wästgöta Finans skall underrätta låntagaren om beslutade ränteändringar och avgiftsändringar. Underrättelse skall lämnas senast när ändringen börjar gälla, genom ett meddelande via ”Mina sidor” till låntagaren via e-post, eller på annat sätt.

11. Uppgiftslämnande för kreditupplysningsändamål

Uppgifter om lånet, betalningsförsummelse eller kreditmissbruk kan komma att lämnas till kreditupplysningsföretag med flera i enlighet med Kreditupplysningslagen (1973:1173).

12. Information via SMS och E-post

Låntagaren är medveten om och accepterar att information om lånet, såsom saldo, uppgift om förfallet belopp, betalningspåminnelse m.m, kan komma att sändas ut via elektroniskt textmeddelande (sms) till av låntagaren uppgivet mobilnummer och/eller till ”Mina sidor”, via e-post till av låntagaren uppgivet epostadress eller på annat sätt. Om mobilnumret och e-postadressen ändras ska låntagaren omedelbart underrätta Wästgöta Finans om det nya numret/epostadressen.

13. Betalningsplan

På låntagarens ”Mina sidor” återfinns betalningsplan för lånet.
Låntagaren har utöver detta rätt att på begäran och utan avgift under låneavtalets löptid få en sammanställning över när kapital, ränta och avgifter ska betalas.

14. Överlåtelse av låneavtal

Wästgöta Finans har rätt att helt eller delvis överlåta eller pantsätta fordran enligt låneavtalet till annan. Låntagaren har inte rätt att överlåta eller pantsätta sina rättigheter eller skyldigheter enligt låneavtalet.

15. Namn- och adressändring

Låntagaren ska, genom att i första hand komplettera sådana uppgifter under ”Mina sidor”, underrätta Wästgöta Finans vid ändring av kontaktuppgifter som t.ex. ändring av namn, adress, e-post och telefonnummer. Ändrad anställningsstatus skall meddelas Wästgöta Finans på det sätt som anvisat för och hos det arbetsställe inom Julakoncernen som låntagaren är tillsvidareanställd inom.

16. Ångerrätt

Låntagaren har enligt gällande lag rätt att inom 14 dagar ångra ett ingånget distansavtal. Ångerfristen börjar löpa den dag då kreditavtalet ingås, dock tidigast den dag då dokumentationen enligt 14 § kommer konsumenten till handa. Önskar låntagaren utnyttja ångerrätten ska denne meddela Wästgöta Finans skriftligen eller muntligen. Vid utnyttjande av ångerrätten har låntagaren 30 dagar på sig, från det att Wästgöta Finans meddelats, att betala tillbaka lånebeloppet. Låntagaren är skyldig att betala ränta från det att utbetalning av lånet skedde till dess att det är till fullo återbetalt. Om Wästgöta Finans med anledning av lånet har betalat avgift eller haft andra kostnader och som inte återbetalas är låntagaren skyldig att ersätta Wästgöta Finans för denna avgift. Eventuella avgifter som låntagaren har betalat till Wästgöta Finans med anledning av lånet återbetalas till Låntagaren.

17. Klagomål

Klagomål avseende lånet bör i första hand framföras till klagomal@wastgotafinans.se. Möjlighet finns också att kontakta klagomålsansvarig hos Wästgöta Finans. Den klagande ska få ett skriftligt svar inom 14 dagar från att klagomålet har inkommit till Wästgöta Finans. Om låntagaren önskar diskutera sitt ärende med oberoende part kan Konsumenternas Bank- och Finansbyrå kontaktas, www.konsumenternas.se.

18. Tvister

Tillämplig lag och domstol på detta kreditavtal ska svensk rätt vara tillämplig. Tvister med anledning av detta avtal ska avgöras av svensk domstol. Wästgöta Finans har dock rätt att väcka talan vid domstol i annat land.

19. Tvister utanför domstol

Vid tvist med Wästgöta Finans har låntagaren möjlighet att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm. En anmälan till nämnden måste vara skriftlig. För att nämnden ska pröva ärendet finns bland annat värde- och tidsgränser, fn (juni 2018) skall värdet av det du kräver ska uppgå till minst 2000 kr och anmälan ska ha kommit in inom ett år från det att du som konsument första gången klagade till Wästgöta Finans.

20. Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som kan behandlas är namn, personnummer, adress, epostadress, telefonnummer, kundnummer. Betalning- och kommunikationshistorik kommer även att registreras med koppling till ditt kundnummer.
Vi behandlar personuppgifter för kreditupplysning, administration, betalnings och inkassoärenden samt för att kunna förse dig med marknadsföring och relevanta erbjudanden. Dina uppgifter används även som underlag för analys och statistik.

Personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde

Wästgöta Finans är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter enligt dessa villkor. Personuppgifterna kommer inte att säljas eller överföras till bolag utanför koncernen förutom för behandling för Wästgöta Finans räkning, t ex tryckning, distribution, låneskydd eller administrativa ändamål. Sådant samarbete upprättas i förekommande fall med biträdesavtal för att säkerställa att behandling av personuppgifter är i enlighet med dessa villkor och regler för dataskydd.

Laglig grund

Personuppgiftsbehandlingen sker p.g.a. att den är nödvändig för att fullgöra vårt avtal med dig samt berättigade intresse av att skicka marknadsföring och relevanta erbjudanden till dig. Vi använder också dina personuppgifter för att undvika problem t.ex. genom kreditupplysning. Behandling för analytiska och statistiska skäl sker p.g.a. berättigad intresse för att kunna utveckla vår verksamhet. Behandling sker också för att Wästgöta Finans ska kunna uppfylla rättsliga förpliktelser som följer av lag och förordning.

21. Begränsning av Wästgöta Finans ansvar, ändring av dessa villkor.

Wästgöta Finans är inte ansvarig för skada som beror på svensk eller utländsk lag, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Wästgöta Finans själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Skada som uppkommit i andra fall ersätts endast om Wästgöta Finans orsakat skadan genom att ha agerat oaktsamt. Är Wästgöta Finans till följd av omständigheterna som anges ovan förhindrad att ta emot betalning, har Wästgöta Finans för den tid under vilken hindret förelegat rätt till ränta endast enligt de villkor som gällde på förfallodagen. Wästgöta Finans har rätt att göra ändringar i dessa villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa villkor kommer att publiceras och informeras om på det sätt som anvisat för och hos det arbetsställe inom Julakoncernen som låntagaren är tillsvidareanställd inom. Ändringar gäller från det att Låntagaren har accepterat villkoren, alternativt 30 dagar efter att Wästgöta Finans har informerat Låntagaren om ändringarna.

22. Övrigt

Kreditgivare

Wästgöta Finans AB (org nr 556887-5404) är ett konsumentkreditinstitut (instituts nr 44091) och står under tillsyn av Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm.

Adress och telefonnummer

Wästgöta Finans AB, Box 363, 532 24 Skara, 0511-34 76 00

E-post samt webbadress

info@wastgotafinans.se

www.wastgotafinans.se

Avräkningsordning

Vid betalning har Wästgöta Finans rätt att avräkna samtliga på krediten till betalning förfallna avgifter, kostnader och räntor innan avräkning sker på kapitalskulden.

Vanliga frågor

Här svarar vi på era vanligaste frågor kring våra lån.

 • Vi erbjuder privatlån, vilket innebär att du kan låna till vad som helst, utan krav på att något behöver pantsättas som säkerhet. Lånet är ett så kallat annuitetslån utan säkerhet och löper med rörlig ränta. En betalplan läggs upp, så att du att alltid betalar ett lika stort belopp varje månad, ränta och amortering.
 • Hos oss finns det möjlighet att ansöka om lån mellan 30 000 kronor till 300 000 kronor. Du kan låna till vad du vill, och du kan välja återbetalningstid mellan 2-10 år.
 • För att kunna ansöka om ett privatlån hos oss ska du ha fyllt 18 år och ha en fast inkomst. Du måste också vara folkbokförd i Sverige och inte ha några betalningsanmärkningar eller skulder hos Kronofogden.
 • Ansökan genomför du enkelt här på vår hemsida. I samband med din låneansökan behöver du kunna legitimera dig med mobilt BankID eller BankID på fil. Får du ett låneerbjudande signerar du även det med ditt BankID.

 • Utifrån de uppgifter som du skickar in med din ansökan, samt utifrån den kreditupplysning som görs får du ett individuellt låneerbjudande. Vårt räntespann är mellan: 3,5%-14,95%. Effektiv ränta: 3,9% - 20,67%.

 • En kreditupplysning görs hos Bisnode för att vi ska kunna ge dig det bästa låneerbjudandet och även se till så att vi inte utsätter dig för några onödiga ekonomiska risker.
 • I samband med uppläggningen av lånet tar vi ut en uppläggningsavgift på 250 kronor. Aviseringsavgift förekommer om du väljer att ta emot din betalningsavi på annat sätt än via autogiro. Väljer du att motta din betalningsavi på papper tillkommer en kostnad på 45 kronor. Väljer du e-faktura tillkommer en kostnad på 20 kronor. Ansökan till e-faktura görs via din internetbank. För att slippa onödiga kostnader så rekommenderar vi dig att ansluta till autogiro. Detta gör du enkelt på Mina sidor efter att du har signerat ditt låneerbjudande.
 • Så snart du har skickat in din ansökan så behandlas den av vårt ansökningssystem. Kan vi godkänna det önskade lånet så presenteras ett låneerbjudande. Detta låneerbjudande är aktivt i 30 dagar. Först när du har signerat låneerbjudandet med BankID gör vi en utbetalning till dig. Utbetalning tar vanligtvis 1-3 bankdagar, beroende på mottagande bank. Utbetalning görs endast till det bankkonto som du uppgett i ansökan.

 • I vissa fall behöver vi mer information för att kunna fatta beslut på en låneansökan, då skickar vi ut en inbjudan till inkomstverifiering. Det säkrar även att du får det bästa låneerbjudandet och ser till att du inte utsätts för onödiga ekonomiska risker. Genom Kreditz loggar du enkelt in på din bank (med BankID) för att hämta din ekonomiska information. Det tar mindre än 1 minut och påverkar inte din kreditvärdighet. Inga personuppgifter sparas av Kreditz och all data raderas direkt efter att den har överförts till Wästgöta Finans. Läs mer här!

 • Önskar du mer information kring din ansökan, kan du kontakta oss på kundtjänst via mejl: info@wastgotafinans.se. För att vi ska kunna besvara dina frågor kring din ansökan är det viktigt att du skickar med det referensnummer som din ansökan fick.
 • Inom 14 dagar efter att du har signerat våra lånevillkor har möjlighet att utnyttja din lagstadgade ångerrätt. För att kunna utnyttja din ångerrätt behöver du inom 14 dagar meddela vår kundtjänst.
 • Nej, det finns inte möjlighet att förhandla sig till en bättre ränta. Utifrån de uppgifter du lämnat i samband med din ansökan och resultatet av kreditupplysningen ger vi dig bästa möjliga individuella ränta.
 • I din betalplan som du ser på Mina sidor kan du se när det är dags att göra din första inbetalning till oss.
 • Din betalningsavi skickas ut i mitten av varje månad. Den aviseras på det sätt som du valt, antingen via autogiro, e-faktura eller pappersfaktura. Saknar vi inbetalning från föregående månad så skickas en påminnelse ut i början av nästkommande månad. Påminnelse skickas alltid ut per post.
 • För mer information kring att förlänga din återbetalningstid ber vi dig att kontakta kundtjänst via mejl: info@wastgotafinans.se. Glöm inte att uppge ditt kontoreferensnummer.
 • Om din ekonomiska situation påverkats så att du får betalningssvårigheter ber vi dig ta kontakt med Kundtjänst för att se hur vi på bästa sätt hittar en tillfällig lösning. Vi bedömer varje enskild situation separat.