Penningtvätt

Wästgöta Finans är en del av Jula och vi är angelägna om att vår verksamhet i alla delar drivs på ett korrekt sätt och att våra kunder skall kunna känna sig trygga i att vi följer alla regler och lagstiftning. En viktig del för oss av detta är att vidtaga åtgärder för att motverka penningtvätt och terrorism.

Vad är penningtvätt och finansiering av terrorism?

Penningtvätt är när pengar från brottslig verksamhet, genom olika transaktioner, förvandlas till tillgångar som kan redovisas öppet. Penningtvätten döljer pengarnas brottsliga ursprung.

Finansiering av terrorism är att ekonomiskt stödja terrorism. Med detta menas inte enbart att lämna direkta bidrag till terrorism, utan även att samla in, tillhandahålla eller ta emot pengar eller andra tillgångar som man vet ska finansiera terrorism.

Vi är skyldiga att kontrollera

Enligt lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (”Penningtvättslag”) är bl.a. konsumentkreditinstitut, som exempelvis vi på Wästgöta Finans, skyldiga att göra en bedömning av risken av att bolaget används för penningtvätt och/eller finansiering av terrorism. Lagen baserar sig på ett s.k. penningtvättsdirektiv från EU och för oss innebär det bl.a. att vi måste ha god kännedom om våra kunder och deras affärsförbindelser samt att vi ska förstå syftet med affärsförbindelserna och kundernas transaktioner.

Vi ställer frågor och gör kontroller

Vi är skyldiga att arbeta aktivt för att förhindra, upptäcka och anmäla det vi identifierar som misstänkt försök till penningtvätt och/eller misstänkt försök till finansiering av terrorism till Finanspolisen. Vi kontrollerar bl.a. samtliga kunders identitet, ställer kontrollfrågor och genomför löpande kontroller av kunders affärsförbindelser. För att vi ska förstå våra kunders transaktioner kan vi t.ex. be om underlag som styrker angiven förklaring till gjord extra betalning på ett lån.

Vi har också en skyldighet, enligt penningtvättslagen, att veta vilka av våra kunder som är personer i s.k. politiskt utsatt ställning samt vilka deras familjemedlemmar och kända medarbetare är. Vi måste därför ställa flera frågor innan vi kan gå vidare med ett ärende.