Förhandsinformation Wästgöta Finans AB - konsumentkredit

(Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation)

Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna återger korrekt det erbjudande kreditgivaren skulle lämna under nuvarande marknadsförhållanden. Det bör dock observeras att sifferuppgifter kan påverkas av ändrade marknadsförutsättningar. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten.

1. Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter

Kreditgivare

Wästgöta Finans AB, org nr 556887-5404

Adress

Box363, 532 24 Skara, Julagatan 2

Telefon

0511 - 34 76 00

E-post

info@wastgotafinans.se

Webbadress

www.wastgotafinans.se

2. Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten

Typ av kredit

Blancolån, privatlån utan säkerhet.

Det sammanlagda kreditbeloppet

Maximalt kreditbelopp (lånebelopp) är 300 000 kronor.

Villkoren för kreditutnyttjandet

Kreditbeloppet utbetalas till av låntagaren angivet bankkonto i svensk bank. Grundförutsättningar för att beviljas kredit är att låntagaren är minst 18 år, innehar svenskt personnummer och genomgår sedvanlig kreditprövning.

Kreditavtalets löptid

Maximal återbetalningstid är 120 månader.

Det totala belopp som skall betalas.

Det totala beloppet beräknas på det beviljade kreditbeloppet, löptiden och ränta. Det belopp som ska betalas per månad framgår av exemplet nedan. Vi ber dig observera att räntesatsen på din kredit kan vara annorlunda innebärande att det belopp som du ska betala kan avvika från exemplet.

Exempel: Kreditbelopp 90 000, löptid 36 mån.
Ränta: 5,75 %
Uppläggningsavgift: 250 kr
Aviavgift: 45 kr
Effektiv ränta: 7,27 %
Totala kreditbeloppet: 90 000 kr
Kreditkostnad: 10 070 kr
Månatlig betalning: 2 773 kr
Total beloppet: 100 070 kr

3. Kreditkostnader

Kreditränta eller i tillämpliga fall de olika krediträntor som gäller för avtalet

Krediträntan är rörlig och anges på kreditavtalet. Räntesatsen får ändras i den utsträckning det motiveras av kreditpolitiska beslut, ändrade upplåningskostnader för kreditgivaren eller andra kostnadsförändringar som kreditgivaren inte skäligen kunde förutse när krediten beviljades.

Effektiv ränta.

Enligt ovan angivet exempel uppgår den effektiva räntan till 7,27 %.

Är det, för att erhålla krediten eller för att erhålla den enligt villkoren i marknadsföringen, obligatoriskt att ingå avtal om:

En försäkring som säkrar krediten

Nej.

Någon annan kompletterande tjänst

Nej.

Kostnad för krediten.

Låntagaren betalar en kostnad för upprättandet av lånet vid dess ingående, (uppläggningsavgift), vidare skall en månatlig aviavgift erläggas så länge skuld finns. Vid av kreditgivaren beviljat anstånd med betalning av avi kan avgift för sådant anstånd tillkomma. Kreditgivaren äger rätt att när som helst under kredittiden ändra avgifterna i den mån kreditgivarens kostnader ökat eller minskat för den åtgärd avgiften avser att täcka.

Kostnader i samband med försenade betalningar

Dröjsmålsräntan är beräknad efter den för lånet gällande räntesatsen med ett tillägg av fem procentenheter på det till betalning förfallna beloppet till dess full betalning sker. Förseningsavgift kan tillkomma om fn 100 kr och påminnelseavgift om fn 60 kr. I förekommande fall tillkommer inkassoavgifter samt avgifter till kronofogden.

4. Andra viktiga rättsliga aspekter

Ångerrätt

Enligt konsumentkreditlagen har du som kontohavare ångerrätt på ditt avtal.
Ångerfristen är 14 dagar.

Förtidsåterbetalning

Hela eller delar av lånet kan återbetalas i förtid.

Sökning i en databas

Kreditkontroll görs genom kreditgivarens interna register och genom kontroll mot externt kreditupplysningsföretag. Om kreditgivaren genomför kreditkontroll med hjälp av externt kreditupplysningsföretag kommer låntagaren få information om vilket bolag uppgifterna lämnats från.

Rätt att få ett utkast till ett kreditavtal

Låntagaren har rätt att på begäran kostnadsfritt få en kopia av ett utkast till ett kreditavtal. Detta gäller inte om kreditgivaren vid tidpunkt för begäran är ovillig att ingå kreditavtal med låntagaren.

5. Ytterligare information när det gäller distansförsäljning av finansiella tjänster

a)  Beträffande kreditgivaren. Registrering

Wästgöta Finans AB (556887-5404)

b) Beträffande kreditavtalet Utnyttjande av ångerrätten

Institutsnummer hos Finansinspektionen är 44091
Låntagaren har rätt att frånträda kreditavtalet genom att meddela detta per telefon eller per post till Wästgöta Finans AB inom 14 dagar (i) den dag då kreditavtalet ingicks, eller (ii) den senare dag då låntagaren får del av avtalsvillkoren.

Klausul om tillämplig lagstiftning för kreditavtalet och/eller behörig domstol

Om låntagaren inte utnyttjar sin rätt att frånträda avtalet inom ovan nämna frist blir låntagaren bunden av avtalet.

Språkordning

Tolkning och tillämpning av kreditavtalet ska ske enligt svensk rätt och avgöras av svensk domstol. Information och avtalsvillkor lämnas på svenska.

c) Beträffande prövning. Förekomst av och tillgång till en mekanism för klagomål och prövning utanför domstol

Vid tvist med Wästgöta Finans AB har låntagaren, utöver rätten till prövning av domstol, möjlighet att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm. En sådan anmälan till nämnden skall vara skriftlig.

Vanliga frågor

 • Vi erbjuder privatlån, vilket innebär att du kan låna till vad som helst, utan krav på att något behöver pantsättas som säkerhet. Lånet är ett så kallat annuitetslån utan säkerhet och löper med rörlig ränta. En betalplan läggs upp, så att du att alltid betalar ett lika stort belopp varje månad, ränta och amortering.
 • Hos oss finns det möjlighet att ansöka om lån mellan 30 000 kronor till 300 000 kronor. Du kan låna till vad du vill, och du kan välja återbetalningstid mellan 2-10 år.
 • För att kunna ansöka om ett privatlån hos oss ska du ha fyllt 18 år och ha en fast inkomst. Du måste också vara folkbokförd i Sverige och inte ha några betalningsanmärkningar eller skulder hos Kronofogden.
 • Ansökan genomför du enkelt här på vår hemsida. I samband med din låneansökan behöver du kunna legitimera dig med mobilt BankID eller BankID på fil. Får du ett låneerbjudande signerar du även det med ditt BankID.

 • Utifrån de uppgifter som du skickar in med din ansökan, samt utifrån den kreditupplysning som görs får du ett individuellt låneerbjudande. Vårt räntespann är mellan: 3.5%-14.95%. Effektiv ränta: 3.9% - 20.67%.

 • En kreditupplysning görs hos Bisnode för att vi ska kunna ge dig det bästa låneerbjudandet och även se till så att vi inte utsätter dig för några onödiga ekonomiska risker.
 • I samband med uppläggningen av lånet tar vi ut en uppläggningsavgift på 250 kronor. Aviseringsavgift förekommer om du väljer att ta emot din betalningsavi på annat sätt än via autogiro. Väljer du att motta din betalningsavi på papper tillkommer en kostnad på 45 kronor. Väljer du e-faktura tillkommer en kostnad på 20 kronor. Ansökan till e-faktura görs via din internetbank. För att slippa onödiga kostnader så rekommenderar vi dig att ansluta till autogiro. Detta gör du enkelt på Mina sidor efter att du har signerat ditt låneerbjudande.
 • Så snart du har skickat in din ansökan så behandlas den av vårt ansökningssystem. Kan vi godkänna det önskade lånet så presenteras ett låneerbjudande. Detta låneerbjudande är aktivt i 30 dagar. Först när du har signerat låneerbjudandet med BankID gör vi en utbetalning till dig. Utbetalning tar vanligtvis 1-3 bankdagar, beroende på mottagande bank. Utbetalning görs endast till det bankkonto som du uppgett i ansökan.

 • I vissa fall behöver vi mer information för att kunna fatta beslut på en låneansökan, då skickar vi ut en inbjudan till inkomstverifiering. Det säkrar även att du får det bästa låneerbjudandet och ser till att du inte utsätts för onödiga ekonomiska risker. Genom Kreditz loggar du enkelt in på din bank (med BankID) för att hämta din ekonomiska information. Det tar mindre än 1 minut och påverkar inte din kreditvärdighet. Inga personuppgifter sparas av Kreditz och all data raderas direkt efter att den har överförts till Wästgöta Finans. Läs mer här!

 • Önskar du mer information kring din ansökan, kan du kontakta oss på kundtjänst via mejl: info@wastgotafinans.se. För att vi ska kunna besvara dina frågor kring din ansökan är det viktigt att du skickar med det referensnummer som din ansökan fick.
 • Inom 14 dagar efter att du har signerat våra lånevillkor har möjlighet att utnyttja din lagstadgade ångerrätt. För att kunna utnyttja din ångerrätt behöver du inom 14 dagar meddela vår kundtjänst.
 • Nej, det finns inte möjlighet att förhandla sig till en bättre ränta. Utifrån de uppgifter du lämnat i samband med din ansökan och resultatet av kreditupplysningen ger vi dig bästa möjliga individuella ränta.
 • I din betalplan som du ser på Mina sidor kan du se när det är dags att göra din första inbetalning till oss.
 • Din betalningsavi skickas ut i mitten av varje månad. Den aviseras på det sätt som du valt, antingen via autogiro, e-faktura eller pappersfaktura. Saknar vi inbetalning från föregående månad så skickas en påminnelse ut i början av nästkommande månad. Påminnelse skickas alltid ut per post.
 • För mer information kring att förlänga din återbetalningstid ber vi dig att kontakta kundtjänst via mejl: info@wastgotafinans.se. Glöm inte att uppge ditt kontoreferensnummer.
 • Julalånet är samma erbjudande som Wästgöta Finans privatlån. Wästgöta Finans är en del av Julakoncernen och är kreditgivare till Julalånet.
 • Om din ekonomiska situation påverkats så att du får betalningssvårigheter ber vi dig ta kontakt med Kundtjänst för att se hur vi på bästa sätt hittar en tillfällig lösning. Vi bedömer varje enskild situation separat.

Den här sidan stödjer inte vald webbläsare, du behöver uppdatera din webbläsare eller välja en annan.