Förhandsinformation Wästgöta Finans AB - konsumentkredit

(Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation)

Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna återger korrekt det erbjudande kreditgivaren skulle lämna under nuvarande marknadsförhållanden. Det bör dock observeras att sifferuppgifter kan påverkas av ändrade marknadsförutsättningar. Att kreditgivaren lämnar dessa uppgifter medför ingen skyldighet för denne att bevilja krediten.

1. Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter

Kreditgivare

Wästgöta Finans AB, org nr 556887-5404

Adress

Box363, 532 24 Skara, Julagatan 2

Telefon

0511 - 34 76 00

E-post

info@wastgotafinans.se

Webbadress

www.wastgotafinans.se

2. Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten

Typ av kredit

Blancolån, privatlån utan säkerhet.

Det sammanlagda kreditbeloppet

Maximalt kreditbelopp (lånebelopp) är 500 000 kronor.

Villkoren för kreditutnyttjandet

Kreditbeloppet utbetalas till av låntagaren angivet bankkonto i svensk bank. Grundförutsättningar för att beviljas kredit är att låntagaren är minst 18 år, innehar svenskt personnummer och genomgår sedvanlig kreditprövning.

Kreditavtalets löptid

Maximal återbetalningstid är 120 månader.

Det totala belopp som skall betalas.

Det totala beloppet beräknas på det beviljade kreditbeloppet, löptiden och ränta. Det belopp som ska betalas per månad framgår av exemplet nedan. Vi ber dig observera att räntesatsen på din kredit kan vara annorlunda innebärande att det belopp som du ska betala kan avvika från exemplet.

Exempel: Kreditbelopp 90 000, löptid 36 mån.
Ränta: 8,25 %
Uppläggningsavgift: 250 kr
Administrationsavgift: 45 kr
Effektiv ränta: 9,94 %
Totala kreditbeloppet: 90 000 kr
Kreditkostnad: 13 774 kr
Månatlig betalning: 2 876 kr
Total beloppet: 103 774 kr

3. Kreditkostnader

Kreditränta eller i tillämpliga fall de olika krediträntor som gäller för avtalet

Krediträntan är rörlig och anges på kreditavtalet. Räntesatsen får ändras i den utsträckning det motiveras av kreditpolitiska beslut, ändrade upplåningskostnader för kreditgivaren eller andra kostnadsförändringar som kreditgivaren inte skäligen kunde förutse när krediten beviljades.

Effektiv ränta.

Enligt ovan angivet exempel uppgår den effektiva räntan till 9,94 %.

Är det, för att erhålla krediten eller för att erhålla den enligt villkoren i marknadsföringen, obligatoriskt att ingå avtal om:

En försäkring som säkrar krediten

Nej.

Någon annan kompletterande tjänst

Nej.

Kostnad för krediten.

Låntagaren betalar en kostnad för upprättandet av lånet vid dess ingående, (uppläggningsavgift), vidare skall en månatlig aviavgift erläggas så länge skuld finns. Vid av kreditgivaren beviljat anstånd med betalning av avi kan avgift för sådant anstånd tillkomma. Kreditgivaren äger rätt att när som helst under kredittiden ändra avgifterna i den mån kreditgivarens kostnader ökat eller minskat för den åtgärd avgiften avser att täcka.

Kostnader i samband med försenade betalningar

Dröjsmålsräntan är beräknad efter den för lånet gällande räntesatsen med ett tillägg av fem procentenheter på det till betalning förfallna beloppet till dess full betalning sker. Förseningsavgift kan tillkomma om fn 100 kr och påminnelseavgift om fn 60 kr. I förekommande fall tillkommer inkassoavgifter samt avgifter till kronofogden.

4. Andra viktiga rättsliga aspekter

Ångerrätt

Enligt konsumentkreditlagen har du som kontohavare ångerrätt på ditt avtal.
Ångerfristen är 14 dagar.

Förtidsåterbetalning

Hela eller delar av lånet kan återbetalas i förtid.

Sökning i en databas

Kreditkontroll görs genom kreditgivarens interna register och genom kontroll mot externt kreditupplysningsföretag. Om kreditgivaren genomför kreditkontroll med hjälp av externt kreditupplysningsföretag kommer låntagaren få information om vilket bolag uppgifterna lämnats från.

Rätt att få ett utkast till ett kreditavtal

Låntagaren har rätt att på begäran kostnadsfritt få en kopia av ett utkast till ett kreditavtal. Detta gäller inte om kreditgivaren vid tidpunkt för begäran är ovillig att ingå kreditavtal med låntagaren.

5. Ytterligare information när det gäller distansförsäljning av finansiella tjänster

a)  Beträffande kreditgivaren. Registrering

Wästgöta Finans AB (556887-5404)

b) Beträffande kreditavtalet Utnyttjande av ångerrätten

Institutsnummer hos Finansinspektionen är 44091
Låntagaren har rätt att frånträda kreditavtalet genom att meddela detta per telefon eller per post till Wästgöta Finans AB inom 14 dagar (i) den dag då kreditavtalet ingicks, eller (ii) den senare dag då låntagaren får del av avtalsvillkoren.

Klausul om tillämplig lagstiftning för kreditavtalet och/eller behörig domstol

Om låntagaren inte utnyttjar sin rätt att frånträda avtalet inom ovan nämna frist blir låntagaren bunden av avtalet.

Språkordning

Tolkning och tillämpning av kreditavtalet ska ske enligt svensk rätt och avgöras av svensk domstol. Information och avtalsvillkor lämnas på svenska.

c) Beträffande prövning. Förekomst av och tillgång till en mekanism för klagomål och prövning utanför domstol

Vid tvist med Wästgöta Finans AB har låntagaren, utöver rätten till prövning av domstol, möjlighet att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm. En sådan anmälan till nämnden skall vara skriftlig.

Den här sidan stödjer inte vald webbläsare, du behöver uppdatera din webbläsare eller välja en annan.