Integritetspolicy

Wästgöta Finans är en del av Jula och värnar om din personliga integritet. Det ingår i våra grundläggande värderingar om ansvar och ärlighet. Vi arbetar därför löpande med att dina personuppgifter hos oss är korrekt och säkert hanterade. Vi utgår i vårt dagliga arbete med personuppgifter alltid ifrån gällande rätt och följer både den rättsliga och tekniska utvecklingen på området.

Sättet vi får använda de personuppgifter vi får är noga kontrollerat av lagar och bestämmelser. Det innebär att när du lämnar ditt namn, personnummer, adress eller liknande för att kunna bli kund, logga in, m.m., så förbinder vi oss att hantera dessa uppgifter med integritet och sekretess i enlighet med avtalet med dig och de regler som finns avseende personuppgifter.

För att du som kund alltid ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss har vi ett utarbetat arbetssätt för hur vi handskas med personuppgifter.

Nedan kan du som kund eller besökare ta del av information om hur vi hanterar dina personuppgifter. Policyn beskriver även dina rättigheter gentemot oss och hur du kan utöva dina rättigheter.

1. Vem som ansvarar för personuppgiftsbehandlingen och kontaktuppgifter

Det är Wästgöta Finans AB (”Wästgöta Finans”), organisationsnummer 556887-5404 som är personuppgiftsansvarig vid behandlingen av dina personuppgifter som låntagare eller potentiell låntagare och som är ansvarig för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Wästgöta Finans ingår i Julakoncernen vilken har utsett ett datakyddsombud som kan nås via mail dpo@jula.com eller brevledes till adressen Wästgöta Finans AB, Att: Dataskyddsombud, Box 363, 532 24 Skara. Vid frågor om Wästgöta Finans personuppgiftsbehandling är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud.

2. När behandlar vi dina personuppgifter?

Beroende på vad du gör i kontakten med oss exempelvis ansöker om ett lån eller innehar ett lån eller på annat sätt är i kontakt med oss kan de personuppgiftsbehandlingar som anges nedan under 2.1 – 2.6 bli aktuella. De personuppgifter vi behandlar är personuppgifter som du ger oss om inte annat framgår nedan. Vi har biträdesavtal med våra samarbetspartners och leverantörer som utför personuppgiftsbehandlingar för vår räkning. Genom detta säkerställer vi att våra samarbetspartner och leverantörer ger tillräkliga garantier för att behandlingen uppfyller kraven i dataskyddsförordningen, dina rättigheter skyddas och att behandlingen sker enligt våra instruktioner.

Vänligen läs de behandlingar som är tillämpliga för dig beroende på vilken kontakt du har med oss.

2.1 När du ansöker om ett lån hos oss

2.1.1 Vilka personuppgifter behandlar vi och varför

När du ansöker om ett lån hos Wästgöta Finans behandlar vi dina personuppgifter i syfte att administrera din ansökan (vilket inkluderar att identifiera dig, bedöma din kreditvärdighet, besluta om beviljande av lån eller inte, meddela dig om beslutet samt ev. signerande av kreditavtal). Vi gör denna behandling med avtal som laglig grund på din begäran eftersom du efterfrågat ett avtal med oss och i vissa fall (vid kreditprövning samt för att se om du är en politiskt utsatt person och finns på P.E.P- och sanktionslistor) för att fullgöra en rättslig förpliktelse dvs. för att det krävs enligt lag. Vid en ansökan om lån behandlar vi ditt namn, adress, telefonnummer, mailadress, personnummer, hur du bor, hur många som ingår i hushållet (varav barn), inkomst, form av anställning, information om arbetsgivare, driftkostnader per månad, övriga kostnader för andra lån, vilken bank du har, ditt bankkontonummer, bankkontotransaktioner, syftet med ditt önskade lån samt för din ansökan/bedömning av ansökan relevant information. Är du anställd inom Jula Holding koncernen behandlar vi även ditt anställningsnummer, din arbetsgivare, anställningsavtal samt lönespecifikationer. Är syftet med din ansökan att samla lån kommer vi även att behandla mer detaljerad information om de lån du önskar lösa så som långivare, lånebelopp och OCR-nummer.

När du ansöker om ett lån hos Wästgöta Finans eller önskar öka ditt lånebelopp görs en kreditbedömning av dig. Kreditbedömningen och beslutet av nämnda bedömning sker automatiskt och inbegriper profilering och kommer att avgöra om du beviljas en kredit eller inte. Wästgöta Finans har hos vår samarbetspartner en upprättad kreditmall där dina personuppgifter värderas och profileras och risken för en betalningsanmärkning inom ett år bedöms. De personuppgifter som bl a värderas är ålder, var du är bosatt, civilstånd och finansiell information som inkomst, eventuell skuld hos Kronofogdemyndigheten och annan relevant finansiell information. Enligt internt beslutade rutiner kan det i en kreditbedömning även innefatta, efter ditt medgivande, att vi får se dina konton och transaktioner hos din bank.

Efter att vi tagit beslut om din ansökan kommer vi att kontakta dig, antingen med ett erbjudande om lån eller för att meddela dig om att du inte beviljats ett lån hos oss. Informationen kommer att finnas tillgänglig på ’Mina Sidor’. Övrig kommunikation kan även ske för att påminna dig om att exempel vis signera ditt låneerbjudande. Blir du erbjuden ett lån och väljer att acceptera vårt erbjudande sker signering av kreditavtal. (Se även avsnitt 2.4 om ’Cookies’ och vår Cookie Policy när du besöker vår webbsida.)

2.1.2 Tillgång till personuppgifter och uppgifter från tredje part

Du kan ansöka om ett lån antingen direkt på vår webbsida eller genom av oss anlitade låneförmedlare. Ansöker du om lån via en låneförmedlare får vi dina personuppgifterna från låneförmedlaren. Låneförmedlaren är personuppgiftsansvarig för den behandling de gör av dina personuppgifter och vi hänvisar till deras respektive integritetspolicy för mer om vilken personuppgiftsbehandling de utför.

Vid identifiering av ansökan samt för ’Mina Sidor’ och signering kreditavtalet delar vi dina uppgifter med vår samarbetspartner för signering. De uppgifter vi sen får tillbaka från vår samarbetspartner kopplas till din identifiering eller signering och lagras hos oss. Detta är då uppgifter vi fått från vår samarbetspartner. Det är den bank du använder som är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker i och med din identifiering eller signering och vi hänvisar till din banks integritetspolicy för mer information.

Personuppgifterna behandlas av Wästgöta Finans och inom Julas koncern och vi delar dina uppgifterna med våra samarbetspartner och leverantörer för uppfylla vårt avtal eller förfråga om avtal från dig. Vid en låneansökan gör vi en kreditbedömning och kommer därav dela ditt personnummer med vår samarbetspartner för kreditupplysningar-/bedömningar. Vi får sedan uppgifter från vår samarbetspartner som vi inkluderar i vår bedömning. Dessa uppgifter kommer då från en tredje part.

Personuppgifterna kommer enbart i undantagsfall överföras till land utanför EU/EES (eller andra av EU godkända länder) och i så fall på ett säkert och lagenligt vis. Se även avsnitt 4.

2.1.3 Så länge behandlas dina personuppgifter

Personuppgifterna när du ansöker om ett lån behandlas och lagras i 90 dagar eller så länge Wästgöta Finans behöver uppgifterna för att uppfylla syftet med behandlingen om inte längre lagring krävs av lag. Längre lagring kan också ske om du väljer att acceptera vårt låneerbjudande. Se nedan avsnitt och även avsnitt 3.

2.1.4 Dina rättigheter vid en ansökan om lån

Vid ett automatiserat beslut inbegripet profiliering, har du har rätt att överklaga beslutet och få beslutet omprövat av en kredithandläggare, en förklaring till beslutet och rätt att framföra dina synpunkter. Kontakta då Wästgöta Finans på info@wastgotafinans.se eller 0511-34 76 00. Viss information finns också på ’Mina Sidor’ som du finner på vår webbsida.

När vi behandlar dina personuppgifter för att att du ansöker om ett lån hos oss har du också rätt att få de uppgifter du lämnat rättade om de är felaktiga, att få uppgifterna raderade om de inte längre behövs för syftet, tillgång till de uppgifter du lämnat till oss, till dataportabilitet och du har rätt att invända eller i vissa fall begränsa behandlingen av de personuppgifter som behandlas. Läs mer om dina rättigheter i avsnitt 5.

2.2 När du har ett lån hos oss

2.2.1 Vilka personuppgifter vi behandlar och varför

När du signerat kreditavtalet och innehar ett lån hos oss behandlar vi dina personuppgifter i syfte att uppfylla vårt avtal med dig (vilket inkluderar att betala ut lånet, avisera dig enligt din avbetalningsplan, registrera dina betalningar och vid behov kräva in din fordran genom inkasso). Vi gör denna behandling med avtal som laglig grund. När du har ett lån hos oss skapar vi upp ett kundnummer och referensnummer i vårt system som vi kopplar dina personuppgifter med som ditt namn, adress, telefonnummer, mailadress, personnummer, finansiell information och transaktioner på ditt konto (som ränta, avgifter, kapitalbelopp, gjorda betalningar och från vilken bank- och bankkontonummer) och aviseringar av avbetalningsplan (fakturor och fakturainformation) inklusive att skicka påminnelsefakturor. Vid behov för att bedöma om din kreditvärdighet förändrats eller på din begäran så kan vi komma att göra en kreditupplysning samt gå igenom dina transaktioner och uppgifter hos oss. Vi behandlar också dina uppgifter vid en eventuell räntejustering för att räkna om ditt lån och meddela dig om desamma.

När du har ett lån så har du tillgång till ’Mina Sidor’ via vår webbplats där bl a information om ditt lån och gjorda aviseringar finns. Kommunikation från oss med anledning av ditt lån, övrig information eller uppmaning att fylla i enkäter om oss som långivare sker via ’Mina Sidor’, mail, sms och via brev. Vi uppdaterar även dina adressuppgifter. Under tiden du har ett lån hos oss kommer vi, för att det krävs enligt gällande lagar och regler, i ett steg i att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism med rättslig förpliktelse som laglig grund att använda dina personuppgifter (främst personnummer och namn) för att bedöma om risken för penningtvätt eller finansiell terrorism ökat.

2.2.2 Tillgång till personuppgifter och uppgifter från tredje part

Personuppgifterna behandlas av Wästgöta Finans och inom Julas koncern och vi delar uppgifterna med våra samarbetspartner och leverantörer såsom leverantör av vårt kundreskontrasystem och för utskick av mail och sms. Vid en kreditbedömning delar vi ditt personnummer med vår samarbetspartner för kreditupplysningar-/bedömningar. Vi får sedan uppgifter från vår samarbetspartner som vi inkluderar i vår bedömning. Dessa uppgifter kommer då från en tredje part såsom Skatteverket, Försäkringskassan, andra kreditupplysningsföretag, inkassobyråer och Kronofogdemyndigheten. För att kunna hålla vårt adressregister uppdaterat delar vi ditt personnummer med vår samarbetspartner. Samarbetspartnern meddelar oss om dina adressuppgifter ändrats. Skiljer adressuppgifterna mot vad vi har registrerat sedan tidigare uppdaterar vi vårt register med de nya uppgifterna. Dessa personuppgifter kommer därmed från en tredje part. Vi använder Intrum Sverige AB (”Intrum”) vid behov för att kräva in din skuld. Blir du kontaktad av Intrum så är det Intrum som är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling de gör. Vi hänvisar till deras integritetspolicy här.

Personuppgifterna kommer enbart i undantagsfall överföras till land utanför EU/EES (eller andra av EU-kommissionen godkända länder) och i så fall på ett säkert och lagenligt vis. Se även avsnitt 4.

2.2.3 Dina rättigheter när du har ett lån hos oss

Du har rätt att få de uppgifter du lämnar rättade om de är felaktiga, att få uppgifterna raderade om de inte längre behövs för syftet, tillgång till de uppgifter du lämnat till oss, till dataportabilitet för de uppgifter som behandlas med anledning av vårt avtal, rätt att invända mot behandlingen eller i vissa fall begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Läs mer om dina rättigheter i avsnitt 5.

2.3 I kontakt med kundservice/kredithandläggare eller om du inger ett klagomål

2.3.1 Vilka personuppgifter vi behandlar och varför

När du kontaktar Wästgöta Finans behandlar vi dina personuppgifter med avtal, berättigat intresse eller pga av en rättslig förpliktelse som laglig grund.

  • För de fall du kontaktar oss med anledning av eller har frågor om din nuvarande eller ev. framtida ansökan om lån eller ditt befintliga lån så behandlar vi dina personuppgifter med avtal som laglig grund.
  • För de fall du kontaktar oss med anledning av att du har generella frågor om Wästgöta finans som långivare, våra produkter eller tjänster så behandlar vi dina personuppgifter med berättigat intresse som laglig grund.
  • För de fall du lämnar in ett kundklagomål till oss så behandlar vi dina personuppgifter med rättslig förpliktelse som laglig grund.

Syftet med behandlingen är att bistå dig i din fråga, utveckla vårt serivce- och kundbemötande, vår personal och ge dig bättre service. De personuppgifter vi behandlar är de du delar med oss samt de uppgifter vi har om dig. Vanligtvis vid mail (mailadress, namn, adress, personnummer, finansiell information, information kopplat till ditt lån, referensnummer och kundnummer) och vid telefon (namn, adress, telefonnummer, personnummer, finansiell information, information kopplat till ditt lån, kundnummer, referensnummer och din röst). Är du låntagare eller önska att bli låntagare kommer dina personuppgifter användas för att identifiera dig när du kontaktar oss. Vid ett kundklagomål behandlas dina personuppgifter för att bekräfta och utreda din relation och den kontakt vi haft med dig för att kunna svara dig på ditt klagomål. Den information som behandlas då är den ny ger oss och information vi har lagrad om dig.

2.3.2 Tillgång till personuppgifter och uppgifter från tredje part

Personuppgifterna behandlas av Wästgöta Finans och inom Julas koncern och vi delar uppgifterna med våra samarbetspartner och leverantörer såsom leverantör av telefoni- och mailsystem.

Har du ansökt om ett lån eller innehar ett lån får du identifiera dig när du kontaktar oss vi delar då dina uppgifter med vår samarbetspartner för signering. Det är den bank du använder som är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker i och med din identifiering och vi hänvisar till din banks integritetspolicy för mer information.

Personuppgifterna kommer enbart i undantagsfall överföras till land utanför EU/EES (eller andra av EU-kommissionen godkända länder) och i så fall på ett säkert och lagenligt vis. Se även avsnitt 4.

2.3.3 Dina rättigheter vid kontakt med kundservice

När vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att få de uppgifter du lämnar rättade om de är felaktiga, att få uppgifterna raderade om de inte längre behövs för syftet, tillgång till de uppgifter du lämnat till oss, till dataportabilitet för de uppgifter som behandlas med anledning av vårt köpeavtal och du har rätt att invända mot behandlingen eller i vissa fall begränsa behandlingen av de personuppgifter som behandlas pga berättigat intresse. Läs mer om dina rättigheter i avsnitt 5.

2.4 Cookies

2.4.1 Vilka personuppgifter vi behandlar och varför

Läs mer om vår hantering av cookies i vår Cookie Policy.

När du besöker vår webbsida kommer vi att behandla personuppgifter med samtycke som laglig grund. Syftet med behandlingen är för att kunna utföra och visa dig de tjänster vi erbjuder såsom att presentera vårt låneerbjudande, genomföra en ansökan, kommunicera med oss, marknadsföra oss gentemot dig och analysera och föra statistik på ditt beteende på webbsidan. Detta görs för att kunna förbättra och utveckla våra tjänster och erbjudanden och ge dig som besökare en smidigare upplevelse. De personuppgifter vi behandlar är beroende på vad du gör på vår webbsida och beroende på det samtycke du lämnar till oss. Personuppgifter vi behandlar kan vara IP-nummer, språkinställningar, teknisk enhetsinformation, webbinställningar, nedladdningsfel, svarstid för sidor, information sidor du besökt och vart du klickat ect.

Vi använder Google Analytics från Google LCC ("Google") på webbsida för ovan nämnda syften. För dessa tjänster efter ditt samtycke samlar vi in följande personuppgifter (förutom nämnt ovan): onlineidentifierare, inklusive cookieidentifierare, internetprotokolladresser, enhetsidentifierare och klientidentifierare samt information från Google som hur du hittade vår sida.

Vi behandlar också dina personuppgifter i syfte att personalisera och marknadsföra våra produkter och varumärke genom att visa dig erbjudanden, produkter och marknadsföring online som vi tror kan vara av intresse för dig.

2.4.2 Tillgång till personuppgifter och uppgifter från tredje part

Vi delar dina personuppgifter med Google och dess dotterbolag. Den data vi delar med Google kommer också att kombineras med annan data som Google har om dig. Genom att acceptera användningen av Googles tjänster överförs dina personuppgifter till länder utanför EU/EES som inte har tillräckliga säkerhetsåtgärder, till exempel USA. Vi har ingått ett biträdesavtal med Google som du hittar här och standardavtalsklausuler som godkänts av Europeiska kommissionen som du hittar här. Google är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som görs för andra ändamål än de som nämns ovan och för annans eller sin egna räkning. Grundläggande information om Googles personuppgiftsbehandling och integritetspolicy kan du hitta här och här.

Personuppgifterna behandlas av Wästgöta Finans och inom Julas koncern och delar uppgifterna med våra samarbetspartner och leverantörer för att uppfylla ovan nämnda syften. Se även avsnitt 4.

2.4.3 Dina rättigheter vid personuppgiftsbehandling kopplat till cookies

Du kan hindra Google Analytics från att använda dina personuppgifter genom att ladda ner och installera detta tillägg till din webbläsare.

När vi behandlar dina personuppgifter för att du besöker vår webbsida har du rätt att få de uppgifter du lämnar rättade om de är felaktiga, att få uppgifterna raderade om de inte längre behövs för syftet och du återkallat ditt samtycke, tillgång till de uppgifter du lämnat till oss, till dataportabilitet och du har rätt att invända eller i vissa fall begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke till personuppgiftsbehandling som Wästgöta Finans gör genom lagring av cookies. Du kan ändra dina inställningar för cookies genom att trycka på ’Anpassa cookies-inställningar’ längst ned på vår webbsida. En återkallelse av samtycke påverkar inte lagligheten av behandlingen innan den återkallas. Läs mer om dina rättigheter i avsnitt 5.

2.5 För att fullgöra en rättslig förpliktelse

2.5.1 Vilka personuppgifter vi behandlar och varför

Wästgöta Finans behandlar dina personuppgifter med rättslig förpliktelse som laglig grund i syfte att uppfylla de skyldigheter och ta tillvara på de rättigheter vi har enligt lag såsom krav i bokföringslagen, konsumenträttslig lagstiftning, regelverk gällande kundklagomål, lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiell terrorism, skydd av personuppgifter i IT system och för att förhindra missbruk så som bedrägerier, olovlig inloggning, missbruk av våra tjänster och identitetskapningar. Vi kan också behandla dina personuppgifter pga ett myndighetsbeslut eller i kontakten med myndigheter för att uppfylla deras förfrågningar/krav.

2.5.2 Tillgång till personuppgifter

Personuppgifterna behandlas av Wästgöta Finans och inom Julas koncern och kan komma att delas med ombud, myndigheter eller samarbetsparter som även kan förse oss med information för ovan nämnda syften.

2.5.3 Dina rättigheter vid behandling pga av rättslig förpliktelse

När vi behandlar dina personuppgifter med stöd i lag har du rätt att få dina uppgifter rättade om de är felaktiga, att få uppgifterna raderade om de inte längre behövs för syftet och längre lagring inte krävs enligt den specifika lagen. Läs mer om dina rättigheter i avsnitt 5.

2.6 Nyhetsbrev

2.6.1 Vilka personuppgifter vi behandlar och varför

Förutom den kommunikation du får nämt ovan sker kommunikation till prenumeranter av vårt nyhetsbrev med samtycke som laglig grund i syfte att marknadsföra Wästgöta Finans, våra tjänster och erbjudanden. De personuppgifter som då behandlas är din mailadress, namn, telefonnummer och all information kopplat till den information som skickas ut. Vi analyserar och för statistik på uppgifter som om du öppnar mailet, vad du trycker på/villka länkar som öppnas för att utveckla och förbättra vår marknadsföring, erbjudande och tjänster vi har samt för att skicka mer relevant marknadsföring till dig.

2.6.2 Vem får tillgång till uppgifterna

Personuppgifterna behandlas av Wästgöta Finans och inom Julas koncern och delas med våra leverantörer och samarbetspartner som i tillämpliga fall genomför, analyserar och distribuerar undersökningen eller marknadsföringen till dig. Personuppgifterna kommer enbart i undantagsfall överföras till land utanför EU/EES (eller andra av EU-kommissionen godkända länder) och i så fall på ett säkert och lagenligt vis. Se även avsnitt 4.

2.6.3 Dina rättigheter vid generell marknadsföring

När vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att få dina personuppgifter rättade om de är felaktiga, att få uppgifterna raderade om de inte längre behövs för syftet, tillgång till de uppgifter du lämnat till oss och du har rätt att i vissa fall begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke till personuppgiftsbehandling som Wästgöta Finans gör genom utskick av nyhetsbrev. Det kan du göra genom att avregistrera dig direkt i ett av oss utskickat nyhetsbrev eller kontakta oss på info@wastgotafinans.se eller 0511-34 76 00. En återkallelse av samtycke påverkar inte lagligheten av behandlingen innan den återkallas. Läs mer om dina rättigheter i avsnitt 5.

3 Så länge behandlas dina personuppgifter

Personuppgifterna i ovan behandlingar 2.1-2.6 behandlas och lagras så länge Wästgöta Finans behöver uppgifterna för att uppfylla syftet med behandlingen om inte längre lagring krävs av lag.

4 Överföring till tredje land

Personuppgifterna i behandlingarna ovan kommer enbart i undantagsfall överföras till land utanför EES/EU (eller andra av EU-kommissionen godkända länder) och i så fall på ett säkert och lagenligt vis. Wästgöta Finans arbetar efter och strävar alltid till att finna alternativa lösningar innan personuppgifter överförs till tredje land. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger antingen ett beslut från EU-kommissionen om att tredjelandet ifråga har en adekvat skyddsnivå, eller så ska lämpliga skyddsåtgärder vidtagits. Exempel på sådana åtgärder som Wästgöta Finans godtar är godkänd uppförandekod i mottagarlandet, standardavtalsklausuler och bindande företagsinterna regler. Standardavtalsklusulerna kan du finna här.

5 Dina rättigheter

I anslutning till varje personuppgiftsbehandling som Wästgöta Finans gör finns tillämplig information om de rättigheter du har till den specifika behandling vi gör. Nedan följer ytterligare information om de rättigheter du har. Kontakta dpo@jula.com om du har frågor eller vill utöva dina rättigheter.

5.1 Rätt till tillgång

Du har rätt att få information, och om önskas en dokumenterad kopia, på de personuppgifter vi behandlar om dig och hur uppgifterna behandlas. Se även rätten till dataportabilitet i avsnitt.5.6.

5.2 Rätt till rättelse

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade och komplettera ofullständiga personuppgifter utan onödigt dröjsmål genom att begära det.

5.3 Rätt till radering

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få dina personuppgifter raderade av Wästgöta Finans om

  1. uppgifterna inte längre behövs för de ändamål de samlats in,
  2. om du återkallar ditt samtycke och det inte finns någon annan rättslig grund för oss att behandla uppgifterna
  3. om du invänder mot den personuppgiftsbehandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än den dina intressen,
  4. om personuppgifterna behandlas olagligen, eller
  5. om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

5.4 Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att begära att vi begränsar den behaning vi gör av dina personuppgifter under den tid det tar för oss att kontrollera din begäran om du bestrider personuppgifternas riktigthet, hävdar att behandlingen är olaglig eller att du invänt mot behandlingen. Du kan också begära att vi begränsar din behandling av personuppgifterna istället för att radera dessa om du behöver uppgifterna för egna rättsliga anspråk.

5.5 Rätt att göra invändningar

Du har rätt att invända mot den personuppgiftsbehandling Wästgöta Finans gör pga av berättigat intresse eller utföra en uppgift av allmänt intressen. Kan vi inte påvisa att vårt berättigade skäl för behandlingen av dina uppgifter väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter får vi inte längre behandla dina personuppgifter. Denna rätt innefattar även att invända mot att dina personuppgifter används för t ex marknadsföring. Du kan invända direkt i ett av våra utskick genom att avregistrera dig från marknadsföringen eller genom att kontakta oss på info@wastgotafinans.se eller 0511-34 76 00.

5.6 Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få ut de personuppgifter du lämnat till oss genom ett samtycke eller avtal i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. På din begäran, om det är tekniskt möjligt, kan vi skicka uppgifterna direkt till den andre personuppgiftsansvarige. Skillnaden på rätten till tillgång och rätten till dataportabilitet är att dataportabilitet ger dig mer inflytande över din personuppgiftsbehandling och en möjlighet att lättare flytta, kopiera eller överföra dina personuppgifter från en it-miljö till en annan. Utnyttjandet av dataportabilitet hindrar dig inte från att ta tillvara på dina andra rättigheter, nämnt i detta avsnitt.

5.7 Rätt att återkalla ditt samtycke

Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter. En återkallelse av ett samtycke påverkar inte lagligheten av behandlingen innan den återkallas.

6 Säkerhet

Säkerheten för dina personuppgifter är viktig för oss. Vi vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs enligt dataskyddsförordningen och annan tillämplig lag för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade, förstörs och utsätts för obehörig åtkomst. Vi förbättrar kontinuerligt våra IT-system och ser återkommande över våra regler och rutiner för säkerheten. Vi och våra samarbetspartners har vidtagit säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas och säkerheten valideras genom återkommande tester. Våra anställda har strikta instruktioner att hantera personuppgifter i enlighet med gällande lagar och regler. Vi tillser att endast de anställda eller uppdragstagare som behöver dina uppgifter i sitt arbete för Wästgöta Finans har behörighet att ta del av dem. Detta gäller samtliga utrymmen och IT-system där personuppgifter förekommer.

7 Klagomål

Om du har klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till IMY (www.imy.se)

8 Ändring av Integritetspolicyn

Wästgöta Finans har rätt att uppdatera och ändra i Integritetspolicyn. Vi informerar om ändringen på våra digitala plattformar en månad innan ändringen träder i kraft.

Integritetspolicyn fastställdes av Wästgöta Finans den 16 december 2022.