Integritetspolicy

Wästgöta Finans är en del av Jula och värnar om din personliga integritet. Det ingår i våra grundläggande värderingar om ansvar och ärlighet. Vi arbetar därför löpande med att dina personuppgifter hos oss är korrekt och säkert hanterade. Vi utgår i vårt dagliga arbete med personuppgifter alltid ifrån gällande rätt och följer både den rättsliga och tekniska utvecklingen på området.

Sättet vi får använda de personuppgifter vi får är noga kontrollerat av lagar och bestämmelser. Det innebär att när du lämnar ditt namn, personnummer, adress eller liknande för att kunna bli kund, logga in, m.m., så förbinder vi oss att hantera dessa uppgifter med integritet och sekretess i enlighet med avtalet med dig och de regler som finns avseende personuppgifter.

För att du som kund alltid ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss har vi ett utarbetat arbetssätt för hur vi handskas med personuppgifter.

Nedan kan du som kund eller besökare ta del av information om hur vi hanterar dina personuppgifter. Policyn beskriver även dina rättigheter gentemot oss och hur du kan utöva dina rättigheter.

Därför behöver vi dina personuppgifter

Vi vet att du som kund förväntar dig viss nivå av service, smidighet, kunskap och kundkännedom i din relation till oss – och vi är glada att tillhandahålla det. För att vi på Wästgöta Finans ska kunna ge dig ett så relevant och korrekt bemötande som möjligt, samt kontinuerligt utveckla relationen till dig och de erbjudanden vi kan ge dig, är dina kunddata oerhört viktiga. Detta är bakgrunden till varför personuppgifter alls behandlas av oss. Din integritet och förtroende är därmed centralt för vår verksamhet.

Vi sparar och använder dina lämnade uppgifter för att kunna lova det vi åtagit oss i kontakt och avtal med dig, för att kunna leverera de produkter och tjänster som vi erbjuder. Även kundservice, betalningsavisering, administration, kvalitetsarbete, analys, affärsutveckling, kundupplevelse, information och marknadsföring kräver viss behandling av dina personuppgifter. Dessutom krävs enligt lag viss rapportering till våra svenska myndigheter. Vi använder vidare dina personuppgifter för att undvika problem t.ex. genom kreditupplysning och identifiering av person.

Vi ansvarar för dina personuppgifter

Det är Wästgöta Finans AB (org.nr. 556887-5404) som är ansvarig för dina personuppgifter (”personuppgiftsansvarig”), och kontaktinformation till oss finner du nederst i policyn.

Andra som får del av dina uppgifter

Wästgöta Finans har till sin hjälp i verksamheten även andra bolag, inom eller utom Jula-koncernen. Vi kommer att när det behövs dela eller överföra dina personuppgifter till bolag inom samma koncern som oss eller till våra samarbetspartners som hjälper oss med vår verksamhet. Detta sker alltid under strikt säkra former i enlighet med gällande lagar och regler.

Vi är måna om att skydda dina personuppgifter från att de används felaktigt. När uppgifterna överförs till annat bolag finns särskilda avtal tecknade med tydliga instruktioner om behandlingsbegränsningar och höga säkerhetskrav.

Personuppgifterna kommer inte att delas eller överföras till bolag utanför koncernen förutom för behandling för vår räkning, t ex tryckning, distribution, statistik eller administrativa ändamål.

Följande kategorier av samarbetspartners får del av dina uppgifter vid behov.

 • Systemleverantörer för CRM-system och ärendehantering. För att kunna administrera lån och personuppgifter som behövs för att administrera kundförhållandet och nå kunderna.

 • Affärssystemsleverantörer behandlar kontaktuppgifter samt transaktionsbaserade uppgifter. Behandlingen är nödvändig för administration av kundens lån – som används vid analys för verksamhetsutveckling samt för att kunna ge kunden översyn över sina transaktioner.

 • Leverantörer av adressuppgifter samt tryck och distribution. Vi använder leverantör för automatisk hämtning och uppdatering av dina adressuppgifter hos folkbokföringen.

 • Samarbetspartners som hanterar inbetalning. För att hantera inbetalningar som görs av våra kunder inhämtas hjälp av leverantörer, för att garantera snabb och säker betalning för dig.

 • Samarbetspartners som hanterar IP-adresser kopplat till aktivitet vid besök på hemsida. Bidrar till vårt arbete med förbättring av användarupplevelse och utveckling av hemsida.

 • Samarbetspartner som hanterar personuppgifter i syfte att göra marknadsanalyser och uppföljningar av aktiviteter. Bidrar till vårt arbete med förbättring av användarupplevelse och affärsutveckling.

 • Leverantörer av säkerhetslösningar, behövs för att undvika brott.

 • Systemleverantör för utskick av e-post och sms. Behandlar kundens kontaktuppgifter och kan komma att använda demografisk och transaktionsbaserade uppgifter.

 • Samarbetspartner som hanterar personuppgifter i samband med att låneskydd.

 • Samarbetspartners som utför kreditupplysningar för riskminimering vid kreditgivning eller inhämtar bank/kontoinformation. för att ge en ekonomisk bild av sökandes banktransaktioner.

Dessa personuppgifter behandlar vi

Som vi förklarat ovan finns det många situationer i vår relation när vi behöver få vissa nödvändiga uppgifter om dig, exempelvis vid ansökan om lån, besök på wastgotafinans.se, eller när du kontaktar vår kundtjänst.

Personuppgifter du lämnar till oss:

 • Kontakt- och individinformation såsom namn, födelsedatum, personnummer, postadress, e-postadress, telefonnummer.

 • Betalningshistorik hos oss.

 • Bank- och kontouppgifter, kontohavare, bank, clearingnummer, samt bankkontonummer.

 • Är syftet att samla lån måste information om lån hos andra kreditgivare ges till Wästgöta Finans så som kreditgivarens namn, skuldbelopp och OCR-nummer.

Personuppgifter som vi samlar in om dig:

 • Din ansöknings- och klickhistorik som kund och besökare.

 • Kundnummer och kontoreferensnummer på enskilt lån.

 • Samtal, e-mail, chatt och meddelanden via sociala medier till vår kundservice eller marknadsavdelning.

 • Användarinformation avseende våra tjänster, så som svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten.

 • Information och/eller tjänster som du har intresserat dig av på wastgotafinans.se genom sökningar och klick.

 • Teknisk enhetsinformation (mobil, dator eller platta) så som IP-adress, språkinställningar, geografisk information om enheten och webbläsarinställningar.

 • Information om öppnande e-post och sms som vi har skickat till dig, samt vad du klickat på i meddelandet från oss.

 • Resultat från kundnöjdhets- eller marknadsundersökningar.

I vissa fall använder vi personuppgifter från andra källor. Exempelvis använder vi ibland annonsnätverk, mätverktyg eller tredje parter som hjälper oss att förstå användarbeteende och -preferenser. Exempelvis kan en annonsör ge oss information om vad som hände efter ett klick på en annons för att vi ska kunna mäta annonseffektivitet, kunna utveckla affären till kundens önskemål och bli mer relevanta för dig som kund.

Personuppgifter som vi har samlat in från tredje part:

 • Adressuppdatering, kreditupplysning, bankkontotransaktioner, inkomstuppgift, skulder hos Kronofogden och annan finansiell information.

Ändamål och rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter

För att få behandla personuppgifter behöver vi ha både klara ändamål och laglig grund för behandlingen. Saknas något av detta kommer vi inte att behandla dina uppgifter. Vi samlar aldrig in personuppgifter för att de kanske är ”bra att ha” i framtiden.

För att fullgöra vårt avtal med dig eller vidta åtgärder som du begär innan ett avtal ingås (laglig grund) behandlar vi dina personuppgifter till följande ändamål:

 • För att bekräfta din identitet, ålder och verifiera dina person- och kontaktuppgifter, inklusive kontroll mot externa källor som Bisnode, BankID, Significat och sms-verifiering.

 • För att administrera din låneansökan och kundförhållandet, kontakter i samband med kontroll av låneansökan, samt klagomålshantering.

 • För att hantera din betalning.

 • För att hantera ditt lån, inklusive kontroll mot betalningshistorik och inhämtning av kreditupplysning från kreditupplysningsbolag, samt egenindrivning av obetalda krediter.

 • För att tillhandahålla dig med information och våra tjänster.

 • För att kunna hantera ditt lån och Mina sidor i enlighet med allmänna villkor, inklusive behörighet att logga in, göra det möjligt att se information som rör ditt lån, samt betalningshistorik.

 • För att kunna skicka generella erbjudanden och direktmarknadsföring.

 • För att ge dig en personligt anpassad upplevelse, attraktiva erbjudanden och kommunikation som är relevanta för dig enligt våra allmänna villkor samt.

 • Genomföra analyser av användar-/kunduppgifter för att uppfylla våra åtaganden enligt våra allmänna villkor, användning av wastgotafinans.se, affärsutveckling och kundstrategi, samt ovan nämnd information.

Om du inte lämnar de personuppgifter som vi behöver har vi inte möjlighet att fullgöra vårt avtal eller uppfylla våra åtaganden i förhållande till dig. Vi kan då inte ingå avtal eller måste kanske avsluta ett ingånget avtalet.

För att fullgöra en rättslig förpliktelse (laglig grund) behandlar vi dina personuppgifter till följande ändamål:

 • För att följa tillämplig lagstiftning och fullfölja rättsliga förpliktelser (till exempel avseende krav i konsumentkreditlagen, bokföringslagen, konsumenträttslig lagstiftning och skydd av personuppgifter i IT-system); samt.

 • För att förhindra missbruk så som bedrägerier och identitetskapningar.

I vissa fall har vi ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning. Sådana berättigade intressen är att kunna erbjuda dig en bättre kund- och köpupplevelse samt ge dig service i form av olika tjänster, så som relevanta och personligt anpassade erbjudanden och kommunikation. Ytterligare ett intresse är vår affärsutveckling och kundstrategi varför vi behöver analysera hur tjänsterna används för att kunna göra förbättringar för våra kunder. Vidare är säkerhet ett berättigat intresse för oss.

För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter med stöd av ett berättigat intresse (laglig grund):

 • Om du inte är kund hos oss, för att kunna skicka erbjudanden och direktmarknadsföring, såväl generell som personligt anpassad.

 • För kund- och marknadsanalys, affärsutveckling, kundstrategi, samt förbättra våra tjänster för dig så att de presenteras på ett effektivt sätt.

 • Ge dig den kundservice och hjälp som du behöver rörande våra tjänster.

 • För att kunna hantera och genomföra deltagande i eventuella tävlingar och event.

 • För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra företagets tjänster, produkter och system för kundkollektivet i stort; samt.

 • För att förhindra missbruk, förhindra olovlig inloggning, samt förebygga, förebygga och utreda/anmäla brott mot företaget.

Vidare behandlar vi ditt personnummer för att kunna säkerställa din identitet och uppdatera kundregister med din postadress. Användning av personnummer för säker identitet är enda garantin för att värdehandlingar som ansöknings dokumentation och kreditavtal inte hamnar i fel händer eller att någon annan bedrägligt ansöker om lån i ditt namn.

I vissa fall har vi bett om ditt samtycke för viss behandling där det är enda möjliga lagliga grund.

Automatiserat beslutsfattande

I följande fall fattas beslut automatiskt: vid beviljande eller nekande av lån, samt personliga erbjudanden i vissa fall.

Här behandlar vi dina personuppgifter

Personuppgifterna kommer enbart i undantagsfall överföras till land utanför EES/EU (eller andra av EU godkända länder) och i så fall på ett säkert och lagenligt vis. Vi strävar alltid till att finna alternativa lösningar för dessa undantagsfall. Vi har biträdesavtal med våra samarbetspartners för att tillse att de följer våra instruktioner avs. behandlingen.

I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger antingen ett beslut från EU-kommissionen om att tredjelandet ifråga har en adekvat skyddsnivå, eller så ska lämpliga skyddsåtgärder vidtagits. Exempel på sådana åtgärder som vi godtar är godkänd uppförandekod i mottagarlandet, standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler och USA:s Privacy Shield.

Ibland kan det förekomma länkar till externa parter på wastgotafinans.se, exempelvis en länk till ett erbjudande. Om du besöker de externa parternas webbsidor kan de behandla dina personuppgifter. Detta ligger dock bortom vår kontroll, ansvar och integritetspolicy.

Så här länge behandlar vi dina personuppgifter

Vi har etablerade gallringsrutiner i sin verksamhet som bestämmer hur länge vi behandlar dina uppgifter. Som huvudregel kommer dina personuppgifter behandlas till dess att de inte längre behövs för ändamålen i relationen med oss. Detta är så länge det är nödvändigt för att utföra våra avtalsmässiga eller rättsliga åtaganden gentemot dig, samt så länge det krävs enligt lag. När vi behandlar dina personuppgifter för att uppfylla lagkrav behandlar vi uppgifterna endast så länge som det behövs för respektive ändamål. Vi har också rätt att behandla dina personuppgifter under rimlig tid för att tillvarata våra rättsliga intressen.

I enlighet med gällande lagstiftning har vi rätt att lagra dina kontaktuppgifter för direktmarknadsföring under en tid efter ditt lån slutbetalats eller att vårt avtal löpt ut. Vi behandlar dina kontaktuppgifter för att skicka direktmarknadsföring till dig under den tid som är aktuell enligt gällande dataskyddslagstiftning, marknadsföringslag och praxis – vilket beror på situationen.

Om du särskilt lämnat ditt samtycke till att få direktmarknadsföring kommer vi att behandla personuppgifter som används till enbart direktmarknadsföringen tills du avregistrerar dig eller meddelar oss att du inte längre vill motta direktmarknadsföring. Ofta används dock uppgifterna även till andra ändamål varför behandlingen kan fortsätta, men vi slutar skicka dig direktmarknadsföring. 

När du har ansökt om ett lån behandlar vi dina personuppgifter till dess att du avregistrerar dig eller annars lånet löper ut. Vi raderar dock kopplingen mellan kund och transaktion 24 månader efter lånet upphört.

Dina personuppgifter kan sparas längre än vad som angetts ovan i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Vi skyddar dina personuppgifter

Vi vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs enligt lag för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs eller att obehöriga kommer åt dem. Vi förbättrar kontinuerligt våra system och ser ständigt över regler och rutiner för att skydda våra system. Vi, och i förekommande fall våra samarbetspartners, har vidtagit flera säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas. Vi har brandväggar, antivirusprogram och andra tekniska lösningar för att skydda och förhindra obehörig tillgång till våra nätverk och system.

Våra anställda har strikta instruktioner att hantera alla personuppgifter i enlighet med gällande lagar och regler. Vi tillser att endast de anställda eller uppdragstagare som behöver dina uppgifter i sitt arbete för oss har behörighet att ta del av dem. Endast vissa av våra anställda har tillgång till de utrymmen och system där personuppgifterna lagras och det krävs behörigt lösenord och användarnamn för att logga in i dessa system. När vi hanterar känslig information såsom bankkontonummer,  personnummer (inklusive siffra för kön) och eventuell annan information, görs det enligt vedertagna säkerhetsregler.

Dina rättigheter

Du har rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig. Mycket av den informationen finner du i denna policy eller under Mina sidor på wastgotafinans.se.

Du har rätt att begära rättelse så att felaktiga personuppgifter blir korrigerade, något vi för övrigt uppskattar och som våra kunder förbundit sig att göra.

Du har också rätt att begära radering av vissa eller alla dina personuppgifter. I vissa fall har du också rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Det finns dock undantag för de fall personuppgifterna är nödvändiga för att uppfylla ändamålen eller om det finns en rättslig förpliktelse som innebär att vi måste spara personuppgifterna.

För de fall vi behandlar dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning har du rätt att invända mot behandlingen. Vi fryser då behandlingen i möjligaste mån för en förnyad intresseavvägning, vi omprövar helt enkelt vår tidigare gjorda intresseavvägning. För att vi ska behandla dina uppgifter baserat på berättigat intresse måste vårt berättigade intresse väga tyngre än ditt intresse av att inte få dina uppgifter behandlade. Att ibland ompröva sina beslut är nyttigt och helt i enlighet med vår värdegrund om att alltid förbättra oss.

Om ett automatiserat beslut hos oss haft rättsliga följder för dig eller på liknande sätt i betydande grad påverkat dig har du rätt att invända mot beslutet och istället få ett beslut av en person hos oss.

Du har även under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig. Vilket formatet är beslutar vi, men vi strävar efter enkelhet och följer den tekniska utvecklingen på området.

Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för generell och personligt anpassad direktmarknadsföring och kundanalys. Du har även rätt att återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Notera dock att vissa avtal och relationen mellan dig och oss kan förutsätta behandling av personuppgifter för att kunna genomföras eller bibehållas.

Vi tar normalt sett inte betalt för de åtgärder vi vidtar med anledning av dina rättigheter tillhandahålls.

Om du inte är nöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter och den information vi gett dig, har du rätt att lämna klagomål till Integritetsmyndigheten eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över vår hantering av personuppgifter.

Ändring av Integritetspolicyn

Vi har rätt att uppdatera och ändra i Integritetspolicyn. Ändringarna kommer att informeras om på wastgotafinans.se, en månad innan villkorsändringen träder i kraft. De vid var tid gällande villkoren finns tillgängliga på wastgotafinans.se i nedladdningsbart format.

Frågor till oss

Om du har frågor kan du alltid ta kontakt med oss på Wästgöta Finans. Du har rätt att en gång per kalenderår begära kostnadsfri information om dina egna personuppgifter, oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du skicka en skriftlig begäran till oss på nedanstående adress. Den skriftliga begäran ska vara undertecknad av dig personligen. Svaret kommer skickas till din folkbokföringsadress eller annan adress vi kan acceptera som säkert tillhörande dig.

Vi förbehåller oss dock rätten att vid uppenbart ogrundad eller orimliga begäran antingen ta ut en rimlig avgift som täcker de administrativa kostnaderna eller att inte tillmötesgå begäran.

Du når personuppgiftsansvarige Wästgöta Finans AB, org.nr. 556887-5404, på adress:

Wästgöta Finans AB, Dataskyddsombudet, Box 363, 532 24 Skara, telefon nr. 0511-347600, email: dpo@jula.se.

För mer information är du välkommen att kontakta vår kundservice på wastgotafinans.se eller på 0511-34 76 00.

 

Integritetspolicyn fastställdes av Wästgöta Finans AB den 4 december 2018.

Uppdaterades 6 juli 2020.

Vanliga frågor

Här svarar vi på era vanligaste frågor kring våra lån.

 • Vi erbjuder privatlån, vilket innebär att du kan låna till vad som helst, utan krav på att något behöver pantsättas som säkerhet. Lånet är ett så kallat annuitetslån utan säkerhet och löper med rörlig ränta. En betalplan läggs upp, så att du att alltid betalar ett lika stort belopp varje månad, ränta och amortering.
 • Hos oss finns det möjlighet att ansöka om lån mellan 30 000 kronor till 300 000 kronor. Du kan låna till vad du vill, och du kan välja återbetalningstid mellan 2-10 år.
 • För att kunna ansöka om ett privatlån hos oss ska du ha fyllt 18 år och ha en fast inkomst. Du måste också vara folkbokförd i Sverige och inte ha några betalningsanmärkningar eller skulder hos Kronofogden.
 • Ansökan genomför du enkelt här på vår hemsida. I samband med din låneansökan behöver du kunna legitimera dig med mobilt BankID eller BankID på fil. Får du ett låneerbjudande signerar du även det med ditt BankID.

 • Utifrån de uppgifter som du skickar in med din ansökan, samt utifrån den kreditupplysning som görs får du ett individuellt låneerbjudande. Vårt räntespann är mellan: 3,5%-14,95%. Effektiv ränta: 3,9% - 20,67%.

 • En kreditupplysning görs hos Bisnode för att vi ska kunna ge dig det bästa låneerbjudandet och även se till så att vi inte utsätter dig för några onödiga ekonomiska risker.
 • I samband med uppläggningen av lånet tar vi ut en uppläggningsavgift på 250 kronor. Aviseringsavgift förekommer om du väljer att ta emot din betalningsavi på annat sätt än via autogiro. Väljer du att motta din betalningsavi på papper tillkommer en kostnad på 45 kronor. Väljer du e-faktura tillkommer en kostnad på 20 kronor. Ansökan till e-faktura görs via din internetbank. För att slippa onödiga kostnader så rekommenderar vi dig att ansluta till autogiro. Detta gör du enkelt på Mina sidor efter att du har signerat ditt låneerbjudande.
 • Så snart du har skickat in din ansökan så behandlas den av vårt ansökningssystem. Kan vi godkänna det önskade lånet så presenteras ett låneerbjudande. Detta låneerbjudande är aktivt i 30 dagar. Först när du har signerat låneerbjudandet med BankID gör vi en utbetalning till dig. Utbetalning tar vanligtvis 1-3 bankdagar, beroende på mottagande bank. Utbetalning görs endast till det bankkonto som du uppgett i ansökan.

 • I vissa fall behöver vi mer information för att kunna fatta beslut på en låneansökan, då skickar vi ut en inbjudan till inkomstverifiering. Det säkrar även att du får det bästa låneerbjudandet och ser till att du inte utsätts för onödiga ekonomiska risker. Genom Kreditz loggar du enkelt in på din bank (med BankID) för att hämta din ekonomiska information. Det tar mindre än 1 minut och påverkar inte din kreditvärdighet. Inga personuppgifter sparas av Kreditz och all data raderas direkt efter att den har överförts till Wästgöta Finans. Läs mer här!

 • Önskar du mer information kring din ansökan, kan du kontakta oss på kundtjänst via mejl: info@wastgotafinans.se. För att vi ska kunna besvara dina frågor kring din ansökan är det viktigt att du skickar med det referensnummer som din ansökan fick.
 • Inom 14 dagar efter att du har signerat våra lånevillkor har möjlighet att utnyttja din lagstadgade ångerrätt. För att kunna utnyttja din ångerrätt behöver du inom 14 dagar meddela vår kundtjänst.
 • Nej, det finns inte möjlighet att förhandla sig till en bättre ränta. Utifrån de uppgifter du lämnat i samband med din ansökan och resultatet av kreditupplysningen ger vi dig bästa möjliga individuella ränta.
 • I din betalplan som du ser på Mina sidor kan du se när det är dags att göra din första inbetalning till oss.
 • Din betalningsavi skickas ut i mitten av varje månad. Den aviseras på det sätt som du valt, antingen via autogiro, e-faktura eller pappersfaktura. Saknar vi inbetalning från föregående månad så skickas en påminnelse ut i början av nästkommande månad. Påminnelse skickas alltid ut per post.
 • För mer information kring att förlänga din återbetalningstid ber vi dig att kontakta kundtjänst via mejl: info@wastgotafinans.se. Glöm inte att uppge ditt kontoreferensnummer.
 • Om din ekonomiska situation påverkats så att du får betalningssvårigheter ber vi dig ta kontakt med Kundtjänst för att se hur vi på bästa sätt hittar en tillfällig lösning. Vi bedömer varje enskild situation separat.

Den här sidan stödjer inte vald webbläsare, du behöver uppdatera din webbläsare eller välja en annan.